תקנון

תנאי שימוש – אתר דוג אנד קו
(תאריך 18.4.17)
 
אנו מברכים אתכם בכניסתכם לאתר דוג אנד קו הפועל בשם המתחם "www.dogandco.co.il" (להלן: "האתר") אשר מופעל על ידי אהרון פרל ו/או מי מטעמו (להלן: "המפעיל").
האתר מציע לקהל הגולשים לרכוש מוצרים המיועדים לכלבים ולעיין במאמרים רלוונטיים בנושא.  
  
 1. הגדרות
"תוכן ו/או מידע"- תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, כתבות, סרטונים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, הצעות, לוגו, אייקונים, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמשים באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא.
"משתמש"- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ומי מטעמם אשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו.
"לקוח" – משתמש המבצע רכישה מקוונת באתר.
"מוצר" – כל מוצר ו/או שירות הנמכר באופן מקוון באתר.
"הזמנה"- רכישת מוצר שביצע לקוח וטרם נתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי.
"עסקה" – הזמנת מוצר שפרטי אמצעי התשלום של הלקוח אושרו ע"י חברת כרטיסי האשראי.
"יצרנים חיצוניים" – יצרנים ו/או ספקים ו/או משווקים אשר מוצריהם מוצעים למכירה באתר שאינם מוצרים מתוצרת המפעיל.
 
 1. כללי
 1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש"). תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו ביחס לשימושך באתר.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
 4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שקראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה.
 5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. גרסאות קודמות של תנאי השימוש (ככל שיהיו) יישמרו באתר ועל המשתמש החובה להתעדכן בהן שכן הינן מחייבות את המשתמש מרגע פרסומן באתר. ידוע למשתמש כי יהא מנוע מלטעון כי לא התעדכן בשינויים בתנאי שימוש אלו.
 7. למפעיל ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות עריכת תכניו, עיצובו, נראותו, המידע בו, כפי שיימצא לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולך כמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.
 8. התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם (("As is" ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק תכניו והמידע המופיעים בו. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים ייעוץ מקצועי כלשהו ו/או מתן חוות דעת כלשהי. בכל בעיה רפואית של חיית המחמד יש לפנות לרופא וטרינר. כמו כן, באחריות המשתמש להיוועץ עם איש מקצוע מתאים ו/או רופא וטרינר בטרם השימוש במוצר/ים המופיעים באתר זה, לבדוק את עצם התאמתם לצרכיו ולצרכי בעל החיים שלו ו/או של כל אדם אחר מטעמו והשימוש הנכון בהם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל ו/או מי מטעמו פועל במטרה שהמידע והתוכן באתר זה יהיו נכונים ומדויקים אך אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהא אחראי לטעויות ו/או למהימנות המידע ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים לך כמשתמש.
 9. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק לך ולכל משתמש אחר רשות שימוש בכל האתר או בחלקו ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.
 
 1. שימוש באתר והתחייבויות המשתמש
 1. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו.
 2. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המפורטים באתר נתונים לשימושך האישי והפרטי בלבד, הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לעשות במידע ובתכני האתר כל שימוש מסחרי ו/או עסקי למטרות רווח ו/או לאסוף מידע כלשהו באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים והמידע באתרים אחרים ברשת או מחוצה לה. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנו.
 3. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, במידע ובשירותים המופיעים בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג' ששמם אינו מוזכר באתר זה.
 
 
 1. קניין רוחני
 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים וזכויות ההפצה) בתכנים ובמידע באתר זה לרבות הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים, שם האתר ושם המתחם שלו, עיצוב האתר ונראותו, סימני המסחר באתר (בין אם רשומים ובין אם לאו) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו ו/או שותפיו העסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לזכויות יוצרים.
 2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובתכני האתר או בחלקם לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר או להעביר לצד ג' כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג' בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה.
 
 1. רכישה מקוונת של מוצרים
 1. למשתמש באתר תהא האפשרות לבצע רכישה מקוונת (להלן: "רכישה") באמצעות  PAYPAL, TRANZILA או לאומי קארד של מוצרי המפעיל ו/או מי מטעמו וכן מוצרי יצרנים חיצוניים וספקים אחרים (להלן: "היצרנים החיצוניים") בתקןSSL  בשרת האחסון. עלויות המוצרים יקבעו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפעיל אשר שומר על זכותו לשנותם מעת לעת, ללא מתן הודעה על כך.
 2. מובהר כי המוצרים הניתנים לרכישה יוצגו כנדרש לפי דין עם תיאור המוצר, מחירו, זהות היצרן, תקופת אחריות (אם יש), מועד אספקה ותמונתו אשר הינה לצורך המחשה בלבד. למפעיל ו/או מי מטעמו בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי לעדכן את הפרטים האמורים ומיד עם עדכון כאמור ייחשבו הפרטים העדכניים כמחייבים. המידע האמור שיוצג ייחשב כפרסום מספק. הפרסום אינו מיועד בהכרח להציג את כלל הפרטים המלאים ועל כן יהא באפשרות הלקוח לפנות למפעיל ו/או למי מטעמו בכתב ו/או באמצעות הטלפון לקבלת פרטים נוספים.
 3. תשלום התמורה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו  ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגבות את התשלום גם בדרך אחרת. לאחר הזנת הפרטים המלאים וכן פרטי אמצעי התשלום ושליחתם (להלן: "ההזמנה") יקבל הלקוח הודעה ו/או דוא"ל בדבר ביצוע ההזמנה. יובהר כי אין בקבלת אישור זה כדי לאשר באופן סופי את העסקה ע"י המפעיל. מיד לאחר ביצוע ההזמנה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לבצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי (להלן: "חברת כרטיסי האשראי") של פרטי כרטיס האשראי ועם הינתן התשובה ע"י חברת כרטיסי האשראי יהא רשאי המפעיל לתת הודעה מתאימה ללקוח באם הפעולה אושרה או נדחתה.
 4. במידה ואושרה הפעולה תירשם העסקה במחשבי המפעיל ו/או מי מטעמו לביצוע. במידה והפעולה נדחתה ע"י חברת כרטיסי האשראי תישלח ללקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יתבקש הלקוח ליצור קשר עם שירות לקוחות של  Dog&coלשם השלמת הסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי או לחלופין לספק אמצעי תשלום אחר. רק לאחר מסירת אמצעי תשלום שיאושר ע"י חברת כרטיסי האשראי תחשב הפעולה כמאושרת לביצוע העסקה ע"י המשתמש (להלן: "המועד הקובע לביצוע עסקה").
 5. במידה והמשתמש לא פעל בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב מחברת כרטיסי האשראי על מנת להסדיר את אמצעי התשלום שנדחה יהיו המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו רשאים לבטל את ההזמנה או לדרוש מהמשתמש אמצעי תשלום חלופי – הכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.  ככל ויבקש המשתמש למסור את פרטי אמצעי התשלום בטלפון יוכל ליצור קשר עם נציג המפעיל. יודגש כי באם ניסה נציג המפעיל ו/או מי מטעמו ליצור קשר עם המשתמש לצורך השלמת פרטי אמצעי התשלום והאחרון לא השיב לפניה זו, מכל סיבה שהיא, יהא רשאי המפעיל תוך 5 ימי עסקים מיום הפנייה האמורה לבטל את ההזמנה.
 6. ידוע למשתמש כי מועד המשלוח ואספקת המוצר/ים יחושב אך ורק החל מהמועד הקובע לביצוע עסקה כאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 7. הנך מצהיר כי הנך מודע לכך כי השלמת העסקה מותנה בכך שהמוצר/ים שהוזמנו על ידך עדין נמצאים במלאי בעת השלמת העסקה כאמור לעיל ו/או יגיעו למפעיל ו/או לספקיו תוך זמן סביר. יצוין כי המפעיל יהא רשאי בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל את מלאי המוצרים ולהאריך את מועדי מכירתם ו/או להפסיקם.
 8. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים בעת ביצוע ההזמנה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לנקוט נגד גורמים המזינים פרטים כוזבים באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו.
 9. מקום ביצוע העסקה ייחשב כמקום מושבו של המפעיל, בין אם בחר הלקוח באיסוף עצמאי של המוצר ובין אם בחר לקבל את המוצר באמצעות משלוח. במידה ואספקת המוצר דורשת רישום כלשהו על פי דין יבוצע הרישום ע"ש הלקוח בהתאם לפרטים שמסר בהזמנה.
 
 1. אספקת המוצר/ים
 1. אספקת המוצר/ים תבוצע לכתובת בישראל אותה הזין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ותבוצע לא יאוחר מ-10 ימי עסקים מהמועד הקובע לביצוע העסקה כאמור. יובהר כי המוצר/ים יסופקו ללקוח אך ורק במידה וביצע את מלוא תשלום התמורה בגינו כאמור לעיל ובתנאי שהמוצר קיים במלאי.
 2. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל נזק ו/או איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר/ים העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתם של המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות שביתות שונות וכד'. בכל מקרה אחריות המפעיל ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאיחורים ו/או עיכובים הקשורים לאספקת המוצר/ים אשר גרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו נזק עקב מעשה או מחדל של המפעיל ו/או מי מטעמו תהא בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש ושהתמורה בגינו נתקבלה אצל המפעיל במלואה. הלקוח לא יבוא למפעיל ו/או למי מטעמו בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין כל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו ו/או לבעל החיים שברשותו בגין איחור ו/או עיכוב ו/או סיבה אחרת כלשהי בקשר עם אספקת המוצר לרבות הפסד רווחים או מניעת רווחים.
 3. היה ומקום האספקה הנו אזור מרוחק ו/או מעבר לקו הירוק ו/או כזה שאליו קיימת גישה מוגבלת לאור סיבות ביטחוניות יהיו המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו רשאים לספק את המוצר/ים שנרכשו למקום חלופי אשר יתואם עם הלקוח מראש. היה ומקום האספקה הנו מחוץ לישראל יהיה רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לגבות בגין כך מהלקוח תשלום נוסף מעבר לתשלום שייגבה עבור אספקה רגילה בתוך תחומי ישראל.
 4. אספקת המוצר תתבצע עד בית הלקוח ו/או לכתובת שהלקוח הזין בהזמנה ו/או באמצעות איסוף עצמי. ככל ומדובר בכתובת אשר הינה קיבוץ, כפר או יישוב קהילתי וכד' יהא רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לספק את המוצר למזכירות היישוב או לסניף הדואר הקרוב והודעה על כך תימסר ללקוח.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע ללקוח כי הוראות תקנון חברת המשלוחים ו/או דואר ישראל באמצעותם מבצע המפעיל ו/או מי מטעמו את אספקת המוצר/ים יחולו על כל אספקת מוצר ויחייב את הלקוח.
 6. למען הסר ספק מובהר כי דמי המשלוח המופיעים בהזמנה אינם כוללים דמי משלוח ו/או הובלה חריגים הדורשים מאמץ מיוחד (מקום בו לא ניתן לבצע משלוח באמצעות שימוש במדרגות או מעלית) ו/או נדרש שימוש במכשור מיוחד ו/או בכוח אדם נוסף בשונה ממשלוח רגיל.
 7. ללקוח קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר/ים שרכש באמצעות האתר  בכתובת:www.dogandco.co.il בתאום מראש. במקרה של איסוף עצמי רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי הקבוע בפרטי העסקה ו/או הצגת תעודת הזהות שלו ו/או ייפוי כוח מטעמו כתנאי לקבלת המוצר/ים.
 8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מדיניות ביטולי העסקה תחול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה (תשע"א-2010. יצוין כי תאריך ביטול ההזמנה הקובע יהא תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי המפעיל או מועד ביצוע שיחת הטלפון בעניין הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה ו/או ערב חג ו/או חג בישראל ייחשב יום הביטול ביום העבודה הראשון שלאחריו.
 
 1. הגבלת אחריות
 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו עקב הגלישה באתר זה לרבות הסתמכות שלו על התכנים והמידע המופיעים בו.
 2. הלקוח מודע לכך כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי לגבי מוצרים אשר אינם מיוצרים ע"י המפעיל עצמו (להלן: "המוצרים החיצוניים"). מלוא האחריות בכל הנוגע למוצרים החיצוניים ובכל עניין אחר הנוגע להם לרבות באשר לטיבם, איכותם, התאמתם לצרכי הלקוח ולבעל החיים שברשותו, השימוש הנכון בהם וכיוצא הזה הינה של היצרנים החיצוניים ו/או ספקיהם ו/או משווקיהם וכל פניה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים הקשורים למוצרים החיצוניים תופנה ע"י המשתמש אל הגורמים האמורים ישירות. היצרנים החיצוניים יישאו בכל החובות המוטלות על "עוסק" בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. כמו כן, היצרנים החיצוניים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את המפעיל ו/או מי מטעמו, באופן מידי לאחר דרישתו הראשונה בגין כל אובדן רווחים ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או כל נזק שיגרמו למפעיל בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים מצד לקוחות ו/או צדדי ג' כלשהם לעניין זה.
 3. בכל מקרה בו יוגשו כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו תלונות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למוצר/ים השייכים ליצרנים החיצוניים ו/או לספקיהם ו/או למשווקיהם ו/או לכל מעשה ו/או מחדל מצדם יועברו הדברים באופן מידי אל היצרנים החיצוניים לטיפולם ולאחריותם והמפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה שום צד לעניין זה ולא יישא בכל אחריות לכל עניין הנובע מכך.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין ולא תהיה למפעיל ו/או מי מטעמו כל אחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או לבעלי החיים של הלקוח ו/או לצד שלישי בקשר לרכישת כל סוגי המוצרים באתר זה בקשר עם טיבם, איכותם והתאמתם לצרכי הלקוח ו/או לבעלי החיים שלו והשימוש הנכון בהם – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו בכל מקרה תוגבל אך ורק עד להחזר כספו של הלקוח ששולם במלואו בגין רכישת המוצר/ים.
 5. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים, אינם באחריות המפעיל ו/או מי מטעמו אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם לך משימוש בלינקים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל ו/או מי מטעמו נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם הוא מוליך לינקים מאתר זה.
 6. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם לך ו/או מי מטעמך ו/או וכל צד ג' שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל ו/או מי מטעמו אחראי לחשיפתך לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשותך, כך שכל השימוש באתר זה הנו באחריותך המלאה בלבד.
 
 1. שיפוי
 1. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג' בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.
 2. הנך כמשתמש מצהיר כי הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס ו/או פגיעה ברווחים שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) הנוגעים לפעילות אתר זה לרבות מכירת המוצרים בו וכל עניין הנוגע לכך ו/או הנובע כתוצאה ממעשיך ו/או מחדליך כמשתמש. הנך מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.  
 
 1. מדיניות פרטיות
המפעיל מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה.
 1. הנך מודע לכך כי בעת הזנת כתובת דוא"ל במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לקבל  דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות ומבצעים שונים של המפעיל ו/או מי מטעמו). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.  
 2. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל.
 3. האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (להלן: "cookies") לצורך תפעולו השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע"י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה- cookies  תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.  
 4. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע זה במאגריו והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
  1. על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.
  2. לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם.
  3. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליו אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
   2.  אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג'.
   3. בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
   4. בכל מקרה בו המפעיל יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג'.
  4. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר זה באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש.
  5. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות הנזכרת לעיל.
 
 1. סמכות שיפוט
 1. דיני מדינת ישראל יחולו על פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו. מוסכם בזאת כי כל עניין ו/או מחלוקת באשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר זה ידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 2. במידה ויקבע בית המשפט המוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה אזי לא יהווה הדבר ביטול יתר הוראות תנאי שימוש אלו.
 
 1. שונות
 1. ידוע למשתמש אין בתוכן והמידע באתר זה כדי להוות ייעוץ מקצועי כלשהו בכלל וייעוץ מקצועי כלשהו הנוגע לבעלי חיים בפרט.
 2. בכל שאלה באשר לאופן השימוש באתר ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל: info@dogandco.co.il
 כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאי שימוש אלו במפורש שמורות למפעיל ו/או מי מטעמו.
הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש האמורים וכי הנך מסכים להיות כפוף לתנאים אלו.
 
כל הזכויות שמורות  © |   תקנות האתר
שירות לקוחות
תתחברו איתנו

נשמח לשמוע על חוויית הקנייה שלך איתנו, או על מוצרים שתרצה לקבל. צור איתנו קשר ברשתות החברתיות המועדפות עליך.
צור קשר

שאלות נפוצות
 

מדיניות משלוחים


 
עיצוב גרפי: סטודיו עדנה ריקלין